Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Rekrutacja uczestników

Treść

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Centrum Edukacji Międzypokoleniowej w Sękowej”

 

Projekt realizowany przez  Stowarzyszenie Pogranicza

Zadanie „Centrum Edukacji Międzypokoleniowej w Sękowej” finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników  oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Centrum Edukacji Międzypokoleniowej w Sękowej
 2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Stowarzyszeniem Pogranicza.
 3. Udział Uczestników Projektu w projekcie jest bezpłatny.

§ 2

Projekt będzie obejmował następujące działania:

 1. Warsztaty edukacyjne,
 2. Wyjazdy edukacyjne,
 3. Impreza podsumowująca

§ 3                                          

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie jest 120 osób, w tym 60 seniorów  wieku 60+ i 60 uczniów w wieku 7-18 mieszkających na terenie gminy Sękowa.

§ 4

 1. Informacja o realizacji projektu będzie podana do publicznej wiadomości przez stronę Internet, plakaty na tablicach ogłoszeń. O przyjęciu do projektu zadecyduje spełnienie następujących kryteriów:  
  - zamieszkania na terenie realizacji projektu – w gminie Sękowa,

- pozostawanie w wieku powyżej 60 lat w przypadku seniorów

- pozostawanie w wieku 7-18 lat w przypadku uczniów,

- w przypadku osób  niepełnoletnich konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego,

- podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie.

2. Przewidujemy w sytuacjach losowych lub w przypadku nieusprawiedliwionej absencji uzupełnienie uczestników o nowe osoby. 

 

 

§ 5

 1. Osoby spełniające wymagane kryteria zostaną zaproszone do udziału w projekcie.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona do 30 listopada 2022 r.
 3. Po przekroczeniu liczby zgłoszeń zakładanej w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. W przypadku nie zebrania całej grupy uczestników projektu Stowarzyszenie Pogranicza zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji.

§ 6

 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia.
 2. Szkolenia i warsztaty stacjonarne prowadzone będą w formie jednodniowych spotkań.
 3. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
 1. uczestniczenia w zajęciach w czasie trwania szkoleń i warsztatów – potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,
 2. wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
 3. bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego  udział w projekcie (zdarzenia losowe, choroba).

 

2. Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia nie więcej niż 1/4 zajęć (poszczególnych szkoleń i warsztatów). Większa liczba nieobecności powoduje skreślenie z listy Uczestników Projektu. Osoba, która weźmie udział w więcej niż ¾ zajęć otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie.

 

3. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie jeżeli:

 1. rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi,
 2. rezygnacja zgłoszona została do Koordynatora Projektu z 7- dniowym wyprzedzeniem.

 

 

§7

 1. Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Stowarzyszenia Pogranicza.
 2. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

5168