polski Strona główna / Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki / deklaracja uczestnictwa
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Kreujemy aktywność sportową
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- LINKI
- Kontakt
- EtnoROPA
- Seniorzy 2019
- Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki
- eu-Ropa - szkolenia komputerowe
- Sporty Zimowe
- Siłownia plenerowa
- Nauka Pływania - MS
- Wakacyjne zajęcia - MS
- Gorlickie Pieniny
Wyszukiwarka
Deklaracja uczestnictwa


Deklaracja uczestnictwa w projekcie

„Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki” 

 

Ja niżej podpisana/y zgłaszam swój udział/udział swojego dziecka*

Imię i nazwisko .…..……………………………………………………………………………

adres zamieszkania……………………………………………………………………………

data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………..

telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….....

w projekcie „Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki”  realizowanym przez: Stowarzyszenie Pogranicza. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Kultura - Interwencje 2019

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:

1.     dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki” oraz jego ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości;

2.     dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu ewaluacji, monitoringu
i sprawozdawczości mam prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, w celu realizacji umowy cywilnoprawnej

    Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

…………………………………………..

                                                                                                                                                             (data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.

 

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pogranicza, 38-312 Ropa 780, tel. 18 353 06 11, email: stowpog@wp.pl.

2.        W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: stowpog@wp.pl.

3.        Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki”.

4.        Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5.        Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6.        Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.        Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

          dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

          wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.        Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w projekcie. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w  projekcie.

9.        Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 Czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika

 

..........................................................……………..

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP