polski Strona główna / Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki / Regulamin
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Kreujemy aktywność sportową
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- LINKI
- Kontakt
- EtnoROPA
- Seniorzy 2019
- Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki
- eu-Ropa - szkolenia komputerowe
- Sporty Zimowe
- Siłownia plenerowa
- Nauka Pływania - MS
- Wakacyjne zajęcia - MS
- Gorlickie Pieniny
Wyszukiwarka
Regulamin uczestnictwa w projekcieRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki” 

Projekt realizowany przez  Stowarzyszenie Pogranicza a dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019

§ 1

1.  Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników  oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki”.

2.   Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Stowarzyszeniem Pogranicza.

3.   Udział Uczestników Projektu w projekcie jest bezpłatny.

§2

Projekt będzie obejmował działania organizowane przy aktywnym uczestnictwie beneficjentów, w tym:

1.      zajęcia integracyjne z elementami komunikacji interpersonalnej,

2.      warsztaty wokalne,

3.      organizację debaty o kulturze uczestników projektu z przedstawicielami samorządu,

4.      organizację koncertu.

§3

1.     Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby mieszkające w powiecie gorlickim, w tym Łemkowie i Polacy, zainteresowani śpiewaniem.

2.         Projekt przewiduje udział 20 osób.

3.  Nabór uczestników będzie realizowany  przez zaproszenie do uczestnictwa w projekcie konkretnych osób oraz przez indywidualne zgłoszenia. Uczestnictwo w projekcie jest obwarowane spełnieniem kryteriów:

a)  zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego,

b)zainteresowania tematem śpiewu i posiadaniem podstawowych umiejętności w tym zakresie.

c)  podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie.

§4

1.  Informacja o naborze do projektu będzie podana do publicznej wiadomości przez stronę Internet, plakaty na tablicach ogłoszeń i podanie do publicznej wiadomości poprzez zwyczajowo przyjęte formy ogłaszania wiadomości.

2.    W informacjach o naborze zostaną zamieszczone dane o rodzajach działań w projekcie.

3.     zgłoszenie do naboru następuje telefonicznie pod numerem 509851918, w godzinach od 8.00 – 12.00 w dniach 1 - 6 września 2019 r.

 

§5

1.      Osoby spełniające wymagane kryteria zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

2.      Po przekroczeniu liczby zgłoszeń zakładanej w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

3.      W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4.      W przypadku nie zebrania całej grupy uczestników projektu Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji.

 

§6

1.  Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich przewidzianych działaniach.

2.     Uczestnik zobowiązuje się do:

a) uczestniczenia w zajęciach w czasie trwania warsztatów – potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,

b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych,

c) bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego  udział w projekcie (zdarzenia losowe, choroba).

3.   Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia nie więcej niż 50 %  liczby zajęć (poszczególnych szkoleń i warsztatów). Większa liczba nieobecności powoduje skreślenie z listy Uczestników Projektu.

4.   Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie jeżeli:

a)      rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi,

b) rezygnacja zgłoszona została do Koordynatora Projektu z 7- dniowym wyprzedzeniem.

 

§7

1.  Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Stowarzyszenia Pogranicza.

2.    Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP