polski Strona główna / Seniorzy 2019 / Rekrutacja
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Kreujemy aktywność sportową
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- LINKI
- Kontakt
- EtnoROPA
- Seniorzy 2019
- Odkrywajmy dawne pieśni i piosenki
- eu-Ropa - szkolenia komputerowe
- Sporty Zimowe
- Siłownia plenerowa
- Nauka Pływania - MS
- Wakacyjne zajęcia - MS
- Gorlickie Pieniny
Wyszukiwarka
Rekrutacja

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Wsparcie i edukacja seniorów w gminach: Krynica - Zdrój, Ropa i Uście Gorlickie” 

Projekt realizowany przez  Stowarzyszenie Pogranicza a dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego  

§ 1

1.    Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestników  oraz warunki uczestnictwa w projekcie „Wsparcie i edukacja seniorów w gminach: Krynica - Zdrój, Ropa i Uście Gorlickie”

2.  Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Stowarzyszeniem Pogranicza.

3.    Udział Uczestników Projektu w projekcie jest bezpłatny.

§2

Projekt będzie obejmował następujące działania:

W 2019 roku:

- Spotkanie integracyjne,

- Wykład i warsztaty dotyczące zdrowia, rehabilitacji i rekreacji.

- Wykład i warsztaty o zdrowym odżywianiu

- Wyjazdowe spotkanie z rekreacją – wycieczka krajoznawcza.

- Wykład i warsztaty w zakresie komunikacji interpersonalnej.

- Wyjazdowe spotkanie z kulturą kino.

W 2020 roku

         - Spotkanie integracyjne,

         - Wykład i warsztaty poznawanie nowych technologii i sposobów komunikowania się.

         - Wykład i warsztaty dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

         - Wykład i warsztaty dotyczące wolontariatu i organizacji wzajemnej pomocy.

         - Wyjazdowe spotkanie z kulturą teatr.

         - Warsztaty na temat - organizacja grup wsparcia senior dla seniora.

         - Warsztaty na temat przygotowanie społeczności lokalnych do starości.

         - Skuteczna aktywność obywatelska seniorów.

         - Realizacja inicjatyw społecznych.

         - Konferencja podsumowująca realizację projektu.

§3

1.       Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie osoby w wieku powyżej 60 roku życia,  mieszkający na terenie gmin: Ropa, Uście Gorlickie, Krynica – Zdrój, wykluczeni społecznie lub zagrożeni takim wykluczeniem.

2.       Projekt przewiduje udział 90 osób, po 30 z każdej gminy.

3.       Nabór uczestników będzie realizowany  przez zaproszenie do uczestnictwa w projekcie konkretnych osób oraz przez indywidualne zgłoszenia. Uczestnictwo w projekcie jest obwarowane spełnieniem kryteriów:

- zamieszkania na terenie realizacji projektu,

- pozostawania w wieku powyżej 60 lat

- podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie.

4.       Kandydaci spełniający jedno z wymienionych poniżej kryteriów, wskazujące na występowanie problemu wykluczenia społecznego, zostaną przyjęci do projektu w pierwszej kolejności:

- występowanie u seniora lub u osób z którymi mieszka problemu (alkoholowy, przemoc domowa, przewlekła choroba, niepełnosprawność),

- pozostawanie osobą samotną, nie posiadającą dostępu do informacji (telefonu, Internetu).

5.   Do projektu mogą zostać przyjęte osoby zagrożone wykluczeniem. W przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przyjęliśmy założenie, że sytuacja zagrożenia wykluczeniem występować będzie przy występowaniu okresowych trudnych sytuacji życiowych:

- czasowej samotność z powodu wyjazdu członka rodziny,

- utraty bliskiej osoby w rodzinie,

- pozostawanie w leczeniu z powodu przewlekłej choroby,

- ograniczone kontakty ze środowiskiem,

- brak dostępu do informacji (telefonu, Internetu).

6. Sytuacja kandydatów będzie weryfikowana przed zakwalifikowaniem do projektu przez zespół realizatorów. Powstanie lista uczestników zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa, która umożliwiła wzięcie udziału w zajęciach dodatkowym osobom, w przypadku, gdy któryś z beneficjentów nie mógł uczestniczyć z przyczyn losowych w projekcie. Lista rezerwowa tworzona była według kolejności zgłoszeń.

§4

1.         Informacja o naborze do projektu będzie podana do publicznej wiadomości przez stronę Internet, plakaty na tablicach ogłoszeń i podawana do publicznej wiadomości poprzez zwyczajowo przyjęte formy ogłaszania wiadomości, min. ogłoszenia parafialne.

2.         W informacjach o naborze zostaną zamieszczone dane o rodzajach działań w projekcie.

3.         Zgłoszenie do naboru następuje osobiście w siedzibie świetlicy Urzędu Gminy Ropa, w siedzibie Eleos w Gładyszowie, w świetlicy Parafii Prawosławnej pw. Św. Włodzimierza w Krynicy Zdroju, w godzinach od 8.00 – 12.00 w dniach 1 -31 sierpnia 2019r.

 

§5

1.         Osoby spełniające wymagane kryteria zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

2.         Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 31 sierpnia 2019r.

3.         Po przekroczeniu liczby zgłoszeń zakładanej w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

4.         W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

5.         W przypadku nie zebrania całej grupy uczestników projektu Fundacja zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji.

 

§6

1.       Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia.

2.       Szkolenia i warsztaty stacjonarne prowadzone będą w formie jednodniowych spotkań ponadto realizowane będą wycieczki edukacyjne.

3.       Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:

a)      uczestniczenia w zajęciach w czasie trwania szkoleń i warsztatów – potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,

b)      wypełniania ankiet ewaluacyjnych,

c)       bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego  udział w projekcie (zdarzenia losowe, choroba).

 

4.       Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia nie więcej niż 50 %  liczby zajęć (poszczególnych szkoleń i warsztatów). Większa liczba nieobecności powoduje skreślenie z listy Uczestników Projektu. Osoba, która weźmie udział w więcej niż 50% zajęć otrzyma certyfikat ukończenia zajęć.

 

5.       Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie jeżeli:

a)      rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi,

b)      rezygnacja zgłoszona została do Koordynatora Projektu z 7- dniowym wyprzedzeniem.

 

§7

1.         Ostateczna interpretacja „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” należy do Stowarzyszenia Pogranicza.

2.         Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.


Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP